خدمات ژنومیکس > نسل جدید تعیین توالی Next Generation Sequencing

يكي از جدید ترین متدهای تعيين توالي كه نسبتاً با هزينه كمترهمراه با اطلاعات بسیار زیاد انجام می شود تعيين توالي به کمک این روش مي باشد.

در حال حاضر فزاپژوه خدمات تعیین توالی نسل جدید را به کمک ازمایشگاه های امریکایی با کیفیت متمایز از ازمایشگاه های چینی و کره ای انجام می دهد. 

DNA

Cancer Panel Methylation targeted Resequencing GLP-Complaint Antibody ChIP Exome De novo Whole Genome

 

RNA

Isoform Transcriptome RNA-Seq

لطفا جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید.