راهنمای اصولی و صحیح تهیه نمونه جهت انجام تعیین توالی
برای ارسال نمونه ، لطفا مطابق توضیحات زیر عمل نمایید:
 
 1. لطفا ًنمونه ها و پرایمرها را در ویالهای تفکیک شده ارسال کنید.
 2. نمونه ها و پرایمرها را در ویال های 0.5 ml ریخته و در کنار یا روی درب، نام آنها را بنویسید و با پارافیلم درب آنها را بپوشانید تا از بخار شدن و ریختن محتویات نمونه هنگام ارسال جلوگیری شود. 
 3. دقت فرمایید، روی ویالها فقط نام نمونه قید شود. 
 4. از بکار بردن اسامی فارسی خودداری کنید.
 5. جهت نگهداری از اطلاعات̦ روی ویالها از نوار چسب استفاده کنید.
 6. غلظت برای نمونه های PCR Product از 120 نانوگرم/ماکرولیتر بیشتر باشد.
 7. غلظت نمونه های Plasmid از100 نانوگرم/ماکرولیتر بیشتر باشد.
 8. حجم نمونه به ازای هر واکنش 20 ماکرولیتر باشد.
 9. غلظت پرایمر 10 پیکومول و حجم آن 10 ماکرولیتر به ازای هربار خوانش باشد.
 10. پس ازآماده سازی نمونه ،جهت هماهمنگی با بخش ژنومیکس تماس حاصل بگیرید.
 11. برای دانلود Chromas اینجا را کلیک نمایید.