نمایندگی های خارجی - نمایندگی انحصاری

1- Bioron Life Science آلمان

2- Bioron Diagnostics آلمان